بهترین راه مبارزه با آمریکا،خدمت رسانی به مردم است . مقام معظم رهبری